เครื่องกรองน้ำทะเล SEA WATER DESALINATION เครื่องกรองน้ำกร่อย กำจัดความเค็มของน้ำ

รับออกแบบ ติดตั้ง เครื่องกรองน้ำทะเล SWRO ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล SEA WATER FILTER เครื่องกรองน้ำ เค็ม กร่อย ให้เปลี่ยนเป็นน้ำจืด โดยใช้วีธีการแยกเกลือ สารละลาย ออกจากน้ำ DESALINAION SYSTEM

โครงการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืด

น้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการอยู่รอดของมนุษยชาติ เนื่องจากมีจำนวนไม่เพียงพอกับประชากรโลกในปัจจุบัน แนวคิดที่จะเปลี่ยนน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืด เพื่อที่จะสามารถมีน้ำในการอุปโภคและบริโภคที่เพียงพอนั้นเป็นโครงการที่สำคัญกับประชากรในโลกเป็นอย่างมาก

ซึ่งโดยประมาณ 70% ของพื้นผิวโลกปกคลุมด้วยน้ำ และส่วนใหญ่เป็นน้ำทะเล จะมีน้ำจืดเพียง 2.5% ที่สามารถใช้ได้นั้นประมาณ 1% จากปริมาณน้ำจืดทั้งหมด จะเห็นได้ว่าเป็นอัตราส่วนที่น้อยมาก จะเห็นได้ว่าเป็นปริมาณซึ่งน้อยมาก เมื่อเทียบกับการเพิ่มขึ้นของประชากรในโลก และปัญหาซึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ ภาวะโลกร้อน เหล่านี้ยังเป็นปัญหาหลักของการใช้ทรัพยากรน้ำ ที่นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ทาง SEGA WATER ได้เล็งเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำ โดยการปรับปรุง ออกแบบและพัฒนาในโครงการเปลี่ยนน้ำเค็มเป็นน้ำจืดด้วยเทคโนโลยี ที่ทันสมัย หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อกับทางบริษัทได้ ซึ่งยินดีให้คำแนะนำปรึกษากับท่านที่สนใจ

ระบบกรองน้ำทะเลเค็มให้เป็นน้ำจืดใช้หลักการและระบบอะไร?
ด้วยเทคโนโลยีของเมมเบรนระบบ SWRO(Sea Water Reverse Osmosis) ที่มีความละเอียดของไส้กรอง 0.0001 ไมครอน จึงสามารถกรองแร่ธาตุซึ่งอยู่ในน้ำทะเลได้ น้ำทะเลมีค่าสารละลายรวม(TDS)ในน้ำ สูงถึง 35,000 มก./ลิตร โดยปรมาณ และมีค่าความเค็ม 3.5% หมายความว่าน้ำทะเลประมาณ 1 ลิตร มีเกลือทะเลละลายอยู่ประมาณ 35 กรัม ส่วนใหญ่จะเป็น โซเดียม(Na+) และคลอไรด์(CL-) หลักการก็คือโดยที่แร่ธาตุในน้ำมีขนาดใหญ่กว่ารูพรุนของไส้กรองเมมเบรน RO เมื่อเราดันน้ำทะเลผ่านไส้กรองเมมเบรน แร่ธาตุต่างๆในน้ำทะเลจะถูกดักโดยไม่สามารถผ่านรูพรุนของไส้กรองเมมเบรนไปได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถกรองน้ำเค็มให้เป็นน้ำจืดได้
ขั้นตอนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเลด้วยระบบ SWRO
1.สูบน้ำทะเลในจุดที่สามารถป้องกันขยะในทะเลได้
2.น้ำทะเลจะผ่านชุดกรอง Prereatment อาจจะออกแบบเป็นระบบ Sand MF UF เพื่อกรองอนุภาคและคอลลอยด์ในน้ำ
3.น้ำจะถูกดันเข้าสู่ปั๊ม High Pressure เพื่อต้านแรง Osmotic Pressure โดยปั๊มแรงดันสูงจะดันน้ำเฉพาะที่เป็นส่วนของน้ำจืดผ่านรูพรุนของไส้กรองเมมเบรนRO
4.น้ำจืดที่ผ่านการกรองแล้วจะถูกเก็บไว้ในถังพักน้ำเพื่อนำไปใช้งานต่อไป

ราคาของเครื่องกรองน้ำเค็มเป็นน้ำจืด
ขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

1.ขนาดหรืออัตราการกรองของระบบ
2.ปั๊มแรงดันสูงเพื่อดันน้ำเข้าเมมเบรน ซี่งในปัจจุบันถือว่าราคาค่อนข้างสูง
3.สเปคของอุปกรณ์ และการประกอบเครื่อง
4.ต้นทุนในการออกแบบระบบ
5.ชุด Pretreatment ว่าใช้ระบบอะไร มีความละเอียดมากน้อยขนาดไหน
 
ต้นทุนการผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล มีอะไรบ้าง
1.ค่าไฟฟ้าที่เกิดจากปั๊มจ่ายน้ำในระบบ
2.ค่าบำรุงรักษาชุด Pretreatment
3.ค่าบำรุงรักษาไส้กรองเมมเบรน
4.ต้นทุนในการจ่ายค่าจ้างในการดูแล

การแยกเกลือออกจากน้ำทะเลใช้วิธีใด
 
วิธีการแยกเกลือออกจากน้ำทะเลโดยใช้เมมเบรนในระบบ Reverse Osmosis โดยการใช้ปั๊มแรงดันสูงอัดน้ำเข้าไปในกระบอกไส้กรองเมมเบรน จะได้น้ำอยู่สองส่วน ส่วนหนึ่งจะกรองออกมาเป็นน้ำจืด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นน้ำที่มีสารละลายเข้มข้นหรือเกลือที่อยู่ในน้ำทะเลนั่นเอง
 
Desalination Plant คืออะไร
คือ หน่วยจัดการระบบกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืดโดยการแยกสารละลายเข้มข้นในน้ำทะเลหรือความเค็มในน้ำทะเล ออกมาจนได้เป็นน้ำจืด สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคต่อไป ซึ่งDesalination Plant มักจะเป็นหน่วยงานของราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน้าที่นำน้ำทะเลมาใช้ในการผลิตน้ำประปาเพื่อแจกจ่ายประชาชน 
  
ระบบกรองน้ำทะเลเป็นน้ำจืด
Visitors: 107,331