ถังตกตะกอนน้ำเสีย(Sedimentation Tank)


การรวมตะกอนน้ำเสียด้วยถังตกตะกอนน้ำเสีย(Sedimentation Tank) เป็นอีกกระบวนการหนึ่งในขั้นตอนการบำบัดน้ำเสีย เพื่อลดค่าความสกปรกของน้ำเสีย และค่าอื่นๆ เช่นไขมันในน้ำ 

ประเด็นหลักในการออกแบบถังตกตะกอนน้ำเสีย(Sedimentation Tank) 

-คุณภาพของน้ำเสีย

-กระบวนการบำบัดน้ำเสียที่ใช้ทั้งระบบ

-อัตราการไหลของน้ำเสีย

-คุณภาพของน้ำที่ได้จากถังตกตะกอนที่ต้องการ

-คุณภาพของน้ำเสียเข้าถังตกตะกอนมีลักษณะอย่างไร

 

ถังตกตะกอนน้ำเสียแบบกลม 

ประเภทของถังตกตะกอนน้ำเสีย(Sedimentation Tank) โดยแบ่งเป็นลักษณะต่างๆดังนี้

-แบ่งตามลักษณะทิศทางการไหลของน้ำเสียในถังตกตะกอน

แบบไหลในแนวนอน

แบบไหลในแนวดิ่ง และแบบไหลตามแผ่นหรือท่อ Tube Setteler

-การแบ่งประเภทถังตกตะกอนน้ำเสียแบบตามลักษณะของถัง

แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้า

แบบทรงกลม

แบบจตุรัสเป็นต้น

 

ลักษณะการตกตะกอนในถังตกตะกอนน้ำเสีย

การตกตะกอนแบบธรรมดา

การตกตะกอนแบบSolid Contact

การตกตะกอนตามแผ่น Tube Setteler

ลักษณะการใช้งานถังตกตะกอนในระบบบำบัดน้ำเสีย

การใช้งานถังตกตะกอนแรก การใช้งานกับถังตกตะกอนที่สอง และการใช้งานกับถังตกตะกอนเคมี

การรวมตะกอนในถังตกตะกอนน้ำเสีย โดยปกติจะแบ่งเป็น 2 แบบ

แบบไม่มีใบกวาดตะกอน

แบบมีใบกวาดตะกอน(Sludge Scraper)

 

การบำบัดน้ำเสียทางเคมี ส่วนใหญ่นิยมการรวมตะกอนCoagulation-Flocculation เพื่อรวมตะกอนน้ำเสียที่เกิดจากน้ำเสียบางชนิด

ถังรวมตะกอนน้ำเสีย

ถังตกตะกอนน้ำเสียทรงกลมแบบเหล็ก

การรวมตะกอนน้ำเสียโดยใช้เคมี

 

 

Visitors: 68,396