ออกแบบ ติดตั้ง ระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานทุกระบบ ระบบหมุนเวียนน้ำ Reclycle Water การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ Reuse Water อุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องกวาดตะกอนน้ำเสีย ถังตกตะกอนน้ำเสีย

รับออกรับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย ให้ได้คุณภาพน้ำเสียตามมาตรฐาน สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หน่วยงานทั่วไป ระบบหมุนเวียนน้ำ Recycle Water การนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่ Reuse Water โดยใช้เทคโลยี ระบบ MBR MF UF RO DI EDI SEDIMENTATION OZONE UV และระบบ FILTRATION แบบอื่นๆรวมถึงระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ DISINFECTION SYSTEM


Visitors: 104,783