SEGA WATER รับออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องกรองน้ำ DI Water ระบบผลิตน้ำ DI Deionized Water เครื่องผลิตน้ำดีมิน(Demin Water) เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ Ultra Pure Water

 

น้ำ DI คืออะไร

ระบบผลิตน้ำ DI น้ำ DEMIN(Deionized Water) เป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำในโรงงานอุตสาหกรรม

การทำน้ำ DI น้ำDemin หรือระบบ Deionized Water คือ การทำน้ำดิบตั้งต้น ไม่ว่าจะเป็นน้ำบาดาล น้ำผิวดิน น้ำประปา ทำเป็นน้ำบริสุทธิ์(Super Pure Water) ขั้นตอนแรกเริ่มจากการกำจัดความขุ่นของน้ำให้ได้ความใสเทียบเท่าน้ำประปา แล้วเข้าสู่กระบวนการกรองแร่ธาตุซึ่งมีอยู่ในน้ำให้หมดไปจนน้ำมีความบริสุทธิ์เทียบเท่ากับน้ำกลั่น

ค่ามาตรฐานน้ำ DI หรือพารามิเตอร์ของน้ำ DI ที่ใช้ในการวัดค่าไอออนหรือแร่ธาตุที่หลงเหลือในน้ำบริสุทธิ์ หรือน้ำดีมิน(Deionized Water)ได้แก่

1.ค่า TDS(Total Dissove Solid) คือปริมาณของแข็ง ได้แก่สารอินทรีย์และสารอนินทรีย์ที่ละลายอยู่ในน้ำทั้งหมด

2.ค่า Conductivity หรือค่าความนำไฟฟ้าของน้ำ หรือค่า EC และเป็นค่าแปรผันกับค่า TDS ปกติค่า Conductivity ของน้ำ DI จะมีค่าไม่เกิน 1 Microcemens

3.ค่า Resistivity เรียกง่ายๆว่าค่าความต้านทานไฟฟ้า ซึ่งจะแปรผันกับค่า Conductivity มีหน่วยเป็นเมกะโอห์ม ซึ่งโดยปกติแล้วค่า Resis สูงน้ำก็จะยิ่งมีความบริสุทธิ์มากโดยปกติสามารถทำได้ถึง 18 ถึง 19 MegaOhm Meter

 

ขั้นตอนการผลิตน้ำ di

การประเมินเบื้องต้นก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการออกแบบเครื่องผลิตน้ำระบบ DI

1.นำน้ำที่ต้องการนำมาผลิตเป็นน้ำดีไอ หรือน้ำ ดีมิน ควรวิเคราะห์คุณภาพน้ำเบื้องต้น เนื่องจากมีผลต่อการออกแบบและใช้งาน ซึ่งบางอุตสาหกรรม มีการกำหนดค่าน้ำค่อนข้างละเอียด

2.กำหนดคุณภาพน้ำที่ต้องการใช้งานว่า ต้องการน้ำที่มีค่าความละเอียดกี่ Microcemens หรือค่า Resistivity เท่ากับกี่ MegaOhm รวมถึงอัตราความต้องการใช้น้ำต่อวัน

3.ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการนำน้ำดีไอ ไปใช้งานในกระบวนการผลิต เพื่อวางแผนการออกแบบติดตั้งระบบให้ลงตัว

4.กำหนดพื้นที่หน้างาน ขนาด การวางระบบกรองให้ได้สัดส่วน

 

การออกแบบเครื่องผลิตน้ำ DI เบื้องต้น และวิธีที่ใช้ในการออกแบบเครื่องทำน้ำ DI ที่นิยมในการใช้งาน

-เครื่องกรองน้ำอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการผลิตน้ำ DI ส่วนใหญ่ ประกอบด้วย ระบบUF(Ultrafiltration) ระบบRO(Reverse Omosis) Sand Filter Tank Carbon Filter Tank Resin Filter Tank Cation Resin Anion Resin รวมถึงอุปกรณ์ระบบกรองน้ำอื่นๆ ขึ้นอยู่กับค่าน้ำตั้งต้น และค่าน้ำDI ที่ต้องการนำไปใช้

-อย่างที่เกริ่นเบื้องต้น น้ำDI ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม คือน้ำที่ต้องการนำแร่ธาตุหรือปะจุไออนในน้ำออกจนเกือบ 100% จนกลายเป็นน้ำบริสุทธิ์ ปกติจะมีวิธีออกแบบที่นิยมอยู่ 2 วิธีเบื้องต้น

1.วิธีแรก การกรองแร่ธาตุในน้ำออกจากค่าน้ำตั้งต้น ด้วยระบบRO วิธีนี้จะกรองแร่ธาตุออกได้ถึง 95% ขั้นตอนต่อไปจะผ่านน้ำ RO เข้าสู่ถังกรองมิกซ์เบส(Mixbed Polisher)ซึ่งภายในบรรจุสารกรองเรซิ่น Cation Resin และ Anion Resin ทำให้ได้น้ำบริสุทธิ์ถึง 99.99%

2.วิธีที่สอง การกรองไอออน ปะจุลบ และปะจุบวก ด้วยสารกรองเรซิ่น Cation Resin และ Anion Resin เรียงต่อกัน แล้วต่อด้วยถังกรองมิกซ์เบส(Mixbed Polisher) ได้น้ำบริสุทธิ์99.99%

 

 เครื่องกรองน้ำ RO DI คือ วิิธีที่นำระบบ RO กับ DI มาใช้งานร่วมกัน เพื่อผลิตน้ำกลั่นหรือน้ำดีมินนั่นเอง

 จากวิธีที่ 1 ในหัวข้อวิธีการออกแบบ สามารถสรุปได้ว่า เราสามารถน้ำระบบ RO มาใช้งานกรองรวมกับระบบน้ำ DI ได้ โดยใช้เครื่องกรองน้ำ RO+DI

 

น้ำDI กับ น้ำกลั่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ดังที่ทราบมาแล้ว ว่าน้ำDI เกิดจากกระบวนการผลิตด้วยวิธีการกรอง เพื่อให้ได้น้ำบริสุทธิ์ถึง99.99% ซึ่งได้คุณภาพเทียบเคียงกับน้ำกลั่น เพียงแต่ว่ากระบวนการผลิตน้ำกลั่นคือน้ำที่เกิดจากการควบแน่นด้วยเครื่องกลั่นน้ำ จะเห็นได้ว่ากระบวนการผลิตต่างกัน แต่ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการใช้น้ำที่มีความบริสุทธิ์สูง จะนิยมใช้เครื่องผลิตน้ำDI เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีการใช้น้ำในปริมาณมาก จึงเป็นที่นิยมากกว่าทั้งเรื่องการลงทุน ต้นทุน ในการผลิต การดูแลรักษา 

 

น้ำRO กับ น้ำกลั่น เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

 น้ำRO ได้มากจากการกรองด้วยไส้กรองเมมเบรน สามารถกำจัดสารละลายได้ 95% เพราะฉะนั้นยังคงเหลือปะจุอิออนในน้ำ อีก5% ซึ่งใกล้เคียงกับน้ำบริสุทธิ์ แต่ยังคงไม่ถือว่าเป็นน้ำบริสุทธิ์ ส่วนน้ำกลั่นเป็นน้ำที่มีความบริสุทฺธิ์ถึง99%

 

ค่า PH ของน้ำ DI

โดยปกติแล้วค่า PH ของน้ำใช้ทั่่่วไป จะมีค่า PH อยู่ที่ประมาณ 7-8 ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าไออนในน้ำที่ส่งผลต่อค่า PH ของน้ำ เนื่องจากน้ำ DI คือ น้ำซึ่งกำจัดสารละลายในน้ำจนหมด โดยปกติถ้าเราผลิตน้ำดีมิน และได้ค่าน้ำอยู่ที่ไม่เกิน 1 microcemens ค่า PH ที่ได้จะอยู่ที่ประมาณ 5.5-7.5

 

น้ำ DI ดื่มได้ไหม

เนื่องจากว่าน้ำ DI คือน้ำซึ่งกรองเอาแร่ธาตุในน้ำออกจนหมด ทำให้ไม่มีแร่ธาตุในน้ำ และค่า PH ของน้ำค่อนข้างต่ำ เพราะฉะนั้น น้ำ DI จึงไม่เหมาะสำหรับการใช้ดื่ม

 

อุตสาหกรรมการผลิตที่มีความจำเป็น และข้อดีในการใช้น้ำ DI

โรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ จำเป็นต้องใช้น้ำในกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญ คุณลักษณะของน้ำ ความละเอียด และความบริสุทธิ์ของน้ำแต่ละอุตสาหกรรมอาจมีความต้องการไม่เท่ากัน ซึ่งน้ำดีมิน Deionized Water หรือน้ำ DI นั้นส่วนใหญ่จะเหมาะกับอุตสาหกรรมดังตัวอย่างต่อไปนี้

-อุตสาหกรรมการพ่น ผสม สี ในการผสมสีต้องใช้น้ำบริสุทธิ์เพื่อผสมไม่เช่นนั้นอาจทำให้สีที่ผสมไม่ตรงกับแม่สีที่ต้องการได้

-อุตสาหกรรมการทำแบตเตอรี่ เพื่อเติมแทนน้ำกลั่นในแบตเตอรี่

-อุตสาหกรรมเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ เช่นโรงงานผลิตกระป๋องอาหาร หากน้ำไม่บริสุทธิ์เพียงพออาจทำให้ชิ้นงานเกิดรอย หรือคราบ

-อุตสหกรรมเกี่ยวกับกระจก ใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อทำให้กระจกมีความใสและวาว

-อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์ ใช้น้ำดีไอล้างแผ่นPCB และชิ้นส่วนต่างๆ

-อุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอางค์ ใช้ในการผสมยาและเครื่องสำอางค์

-อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการผลิตปุ๋ย

-อุตสาหกรรมอลูมิเนียม สแตนเลส

-อุตสาหกรรมการผลิตเลนส์แว่นสายตา เพื่อใช้ในการทำความสะอาดเลนส์ไม่ให้เกิดคราบ

-โรงไฟฟ้าใช้น้ำ Demin สำหรับเป็นน้ำเติม Boiler เพื่อลดการ Blowdown

-และโรงงานอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆที่มีความจำเป็นต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ในกระบวนการผลิต

เครื่องผลิตน้ำDI 

เครื่องกรองน้ำ DI มีอะไรบ้าง

ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การทำน้ำDI สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม จะต้องออกแบบตั้งแต่ค่าน้ำตั้งต้น เพื่อดูพารามิเตอร์ค่าน้ำ ซึ่งเครื่องกรองน้ำ DI จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลายส่วน นำมาออกแบบเพื่อให้ได้ค่าน้ำดีไอ ตามพารามิเตอร์ที่ต้องการในการนำไปใช้ อุปกรณ์เครื่องกรองที่นำมาประกอบการออกแบบเพื่อทำน้ำระบบDI ได้แก่ 

-ระบบผลิตน้ำประปาจากน้ำผิวดิน 

-ระบบกรองน้ำบาดาล 

-ระบบSoftener 

-ระบบUF 

-ระบบRO DI

-ถังกรองน้ำ(Filter Tank)มีทั้งแบบ เหล็ก สแตนเลส และวัสดุคอมโพสิต

-สารกรองน้ำ Cation Resin Anion Resin

-PP Housing Filter

-ประเภทสารกรองน้ำต่าง เช่นแมงกานีส คาร์บอน แอนทราไซต์ และชนิดอื่นๆ

-Ultra Violet

 

เครื่องกรองน้ำ DI ราคาเท่าไหร่ และควรเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ DI อย่างไร

ราคาเครื่องกรองน้ำดีไอ จะขึ้นอยู่กับขนาดอัตราการกรองน้ำที่ต้องการ ค่าความละเอียดของน้ำที่ต้องการใช้งาน รวมถึงค่าน้ำตั้งต้น ข้อกำหนดเรื่องอุปกรณ์ในการใช้งาน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้เป็นข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินการออกแบบระบบ ค่าใช้จ่ายอุปกรณ์ในติดตั้ง และการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำ DI ควรปรึกษากับบริษัทที่มีประสปการณ์ในการทำงานด้านนี้โดยเฉพาะเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการใช้งาน

 

ต้นทุนในการผลิตน้ำดีไอมีอะไรบ้าง 

ต้นทุนในการผลิตน้ำระบบดีไอ เริ่มตั้งแต่การใช้ไฟฟ้าจากปั๊มน้ำ สารกรองน้ำต่าง ไส้กรองน้ำเช่นไส้กรองเมมเบรนของระบบRO รวมถึงเคมีที่ใช้ในการล้างสารกรองเรซิ่น ต้นทุนจะมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของระบบที่ใช้งาน

 

การดูแลอุปกรณ์เครื่องกรองน้ำระบบ DI

 ควรมีการจัดทำตารางPM ทุกวัน โดยมีรายละเอียดในการเช็คอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

-เช็คระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมของระบบ

-อุปกรณ์ปั๊มน้ำ

-แรงดันของถังกรอง เพื่อตรวจสอบเวลาในการBack Wash

-เช็คระบบของเครื่องกรองน้ำระบบ RO เช่นอัตราการไหล แรงดันในระบบ

-ตรวจสอบค่าน้ำของถังกรองน้ำ ระบบ RO DI ว่าได้คุณภาพตามพารามิเตอร์ที่ต้องการคงที่หรือไม่

 

เครื่องกรองน้ำ DI ระบบผลิตน้ำ DI เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ แยกปะจุแร่ธาตุในน้ำ DI Water Deionized Water
เครื่องกรองน้ำ DI ระบบผลิตน้ำ DI เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ แยกปะจุแร่ธาตุในน้ำ DI Water Deionized Water
ระบบ Softener กับ เครื่องกรองน้ำ DI ระบบผลิตน้ำ DI เครื่องทำน้ำบริสุทธิ์ แยกปะจุแร่ธาตุในน้ำ DI Water Deionized Water
EDI ระบบน้ำ และ เครื่องกรองน้ำ DI

SEGAWATER ยินดีให้คำปรึกษา การออกแบบ ติดตัั้ง ปรับปรุง แก้ไข เครื่องผลิตน้ำ DI สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมที่มีความต้องการติดตั้ง เครื่องกรองระบบน้ำ DI พร้อมสำรวจหน้างานให้ฟรี อีกทั้งมีบริการรับล้างเรซิ่นระบบ DI

Visitors: 108,124